Algemene voorwaarden

1. Algemeen

TNT – Tekst en Taal verleent hoofdzakelijk maar niet uitsluitend taalservices (vertaling, tolkwerk, copywriting, ondertiteling).

2. Toepasselijkheid – overeenkomst

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn automatisch en integraal van toepassing op elke overeenkomst met TNT – Tekst en Taal en sluiten de algemene voorwaarden van de opdrachtgever uit, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
2.2. Onder overeenkomst wordt verstaan elke opdracht die de opdrachtgever schriftelijk plaatst en waarvoor de opdrachtgever de offerte van TNT – Tekst en Taal aansluitend goedkeurt. Als niet met een offerte wordt gewerkt, is er pas sprake van een overeenkomst wanneer TNT – Tekst en Taal de opdracht schriftelijk bevestigt aan de opdrachtgever. Onder schriftelijk wordt verstaan via e-mail. Telefonisch geplaatste opdrachten moeten schriftelijk worden bevestigd door de opdrachtgever en door TNT – Tekst en Taal.

3. Opdrachtgever

3.1. TNT – Tekst en Taal beschouwt als opdrachtgever degene die de opdracht plaatst, tenzij daarbij uitdrukkelijk te kennen wordt gegeven dat de opdracht moet worden uitgevoerd uit naam en voor rekening van een derde. Van deze derde moeten bij de plaatsing van de opdracht de naam, het adres, de contactgegevens en het eventuele btw-nummer worden vermeld.

4. Offerte: kostenraming – leveringstermijn/-datum – geldigheid

4.1. Offertes worden naar best vermogen opgesteld, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie.
4.2. Alle opgegeven bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Na voltooiing van de opdracht worden altijd de daadwerkelijke prestaties gefactureerd, behoudens andere afspraken.
4.3. Een eventueel door TNT – Tekst en Taal opgegeven leveringstermijn of -datum is louter indicatief. De voorgestelde leveringstermijn of -datum wordt in ieder geval pas van kracht bij de bevestiging van de opdracht en de aanlevering van het bron-/basismateriaal door de opdrachtgever, desgevallend pas na ontvangst van een voorschot op het rekeningnummer van TNT – Tekst en Taal.
4.4. Offertes blijven in principe 30 kalenderdagen geldig.

5. Voorschot – tussentijdse betaling

5.1. TNT – Tekst en Taal behoudt zich het recht voor om bij het plaatsen van een opdracht een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Als een voorschot wordt gevraagd, vat TNT – Tekst en Taal de prestaties pas aan na de bevestiging van de opdracht en na ontvangst van dit voorschot op zijn bankrekeningnummer. Het bedrag van het voorschot wordt vooraf afgesproken. Laattijdige betaling van een voorschot kan tot gevolg hebben dat TNT – Tekst en Taal de voorgestelde leveringstermijn of -datum niet kan respecteren.
5.2. Bij omvangrijke opdrachten behoudt TNT – Tekst en Taal zich het recht voor om tussentijdse facturen te sturen naar de opdrachtgever. Deze facturen hebben betrekking op een deel van de prestaties dat tussentijds aan de opdrachtgever wordt geleverd. De betalingstermijn van tussentijdse facturen wordt schriftelijk afgesproken bij de plaatsing van de opdracht.

6. Wijziging en annulering van een opdracht

6.1. Als de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, dan heeft TNT – Tekst en Taal het recht om de leveringsdatum/-termijn en de geraamde/afgesproken kosten te wijzigen of om de opdracht alsnog te weigeren.
6.2. Wanneer de opdrachtgever een bevestigde opdracht annuleert, is de opdrachtgever in ieder geval een bedrag verschuldigd dat overeenkomt met de reeds verrichte prestaties, voorbereidingen enz. TNT – Tekst en Taal behoudt zich bovendien het recht voor om daarbovenop een schadevergoeding te vragen aan de opdrachtgever ten belope van 20% van het afgesproken, geraamde of te verwachten factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

7. Prijsopbouw

7.1. Opdrachten worden gefactureerd:
– hetzij tegen een woordprijs
– hetzij tegen een prijs per programmaminuut
– hetzij tegen een prijs per (halve) dag
– hetzij tegen een uurprijs
– hetzij tegen een afgesproken forfait

Eventuele verplaatsingskosten worden in rekening gebracht.

7.2. Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. Het btw-tarief voor vertaal-, tolk-, copywriting- en ondertitelwerk bedraagt in principe 21%.

8. Facturatie: betalingstermijn – laattijdige betaling

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moeten alle gefactureerde prestaties worden betaald binnen een termijn van dertig kalenderdagen einde maand. Voor tussentijdse facturen wordt de betalingstermijn schriftelijk afgesproken bij de plaatsing van de opdracht.
8.2. Bij niet-betaling binnen de bepaalde termijn is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8% per jaar verschuldigd en wordt het verschuldigde bedrag bovendien vermeerderd met 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag met een minimum van 50 euro.

9. Vertrouwelijkheid

TNT – Tekst en Taal respecteert de vertrouwelijkheid van de opdracht. Wanneer TNT – Tekst en Taal voor de uitvoering van een opdracht een beroep doet op derden-vertalers, worden deze derden ook verplicht om de vertrouwelijkheid te respecteren. TNT – Tekst en Taal is echter niet aansprakelijk voor een eventuele schending van de vertrouwelijkheid door voornoemde derden als kan worden aangetoond dat deze schending redelijkerwijs niet kon worden voorkomen.

10. Intellectuele eigendom

10.1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt TNT – Tekst en Taal het auteursrecht op zijn geleverde prestaties (vertaling, tolkwerk, ondertiteling, teksten …).
10.2. De opdrachtgever vrijwaart TNT – Tekst en Taal tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst

Als de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet (bijv. niet-tijdige betaling van tussentijdse facturen), alsook in geval van faillissement, surseance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, heeft TNT – Tekst en Taal zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel om de uitvoering ervan op te schorten. In dat geval kan TNT – Tekst en Taal onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.

12. Aansprakelijkheid

12.1. TNT – Tekst en Taal is niet aansprakelijk wanneer vertraging in de uitvoering van de opdracht te wijten is aan ziekte, ongeval, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of overmacht in het algemeen (brand, wateroverlast, storing van het e-mail- of internetverkeer …). TNT – Tekst en Taal zal dit wel binnen een redelijke termijn melden aan de opdrachtgever.
12.2. TNT – Tekst en Taal is evenmin aansprakelijk wanneer de vertraging het gevolg is van laattijdige aanlevering van het bron- of basismateriaal of van afgesproken documentatie of laattijdige betaling van een eventueel voorschot of tussentijdse factuur door de opdrachtgever.
12.3. TNT – Tekst en Taal wijst alle aansprakelijkheid af voor gebreken aan de door de opdrachtgever bezorgde tekst of het bezorgde materiaal.
12.4. Dubbelzinnigheid van de te behandelen tekst / materiaal ontheft TNT – Tekst en Taal van alle aansprakelijkheid.
12.5. De aansprakelijkheid van TNT – Tekst en Taal voor de uitgevoerde opdracht is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag excl. btw voor deze opdracht op voorwaarde dat de betwisting betrekking heeft op elementen die na levering niet door de opdrachtgever zijn gewijzigd.

13. Naamsvermelding

13.1. Bij sommige grote projecten kan TNT – Tekst en Taal ervoor kiezen om een naamsvermelding toe te voegen aan het werk.
13.2. TNT – Tekst en Taal behoudt zich echter het recht voor om af te zien van naamsvermelding indien de opdrachtgever zonder overleg of voorafgaand akkoord wijzigingen aanbrengt in het geleverde werk.

14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten met TNT – Tekst en Taal is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk.